Bestämmelser

Fiskereglering

Det finns flera fiskebestämmelser som är i kraft inom fiskeriområdet, utöver ägarnas bestämmelser. Ägarnas bestämmelser får du veta vid köp av fisketillstånden. Om tillståndsbestämmelserna är friare än lagens eller de som fastställts av Egentliga Finlands NTM-central, måste du följa lagens och NTM-centralens bestämmelser.

På Kalastusrajoitus.fi -sidan hittar du information om vilka områden som inte omfattas av de allmänna fiskerättigheterna. Fiskerimyndigheterna har i Kalastusrajoitus.fi fört in de vattenområden där mete, pilkfiske och spöfiske har begränsats. I tjänsten finns också information om naturskyddsområden där vistelse eller fiske är förbjudet. Samma information framgår även ur fiskeriområdets egna karta.

Fiskeriområdets bestämmelser 

Följande fiskereglering är i kraft inom fiskeriområdet, med beslut av Egentliga Finlands NTM-central
Noggrannare information, så som kartor, om områdena hittas på Kalastusrajoitus.fi, samt nedan.
 
15.4–31.5 Nitlaxviken, Heimlax och Bölsviken 
Nätfiske och handredskapsfiske förbjudet.  
För att skydda gäddans lek. 
Beslutet är i kraft 2024–2028.
Beslut jämte kartor.  

1.5.–30.9. Gennarbyviken och Bonäsåns avrinningsområde
Ålfiske tillåtet med undantagstillstånd.
Beslutet är i kraft 2024–2026.
Beslut jämte villkor.
Fiskeriområdet uppmanar ålfiskare på undantagstillståndsområdet att under senhösten anmäla sin ålfångst genom att kontakta verksamhetsledaren.

Fångstmått, fredningstider och skyddsvärden

Vissa fiskarter har fångstmått och fredningstider i enlighet med lag och förordning om fiske. Exempelvis vild havsöring (med fettfenan kvar) är enligt lag helt fredad inom hela Västra Nylands fiskeriområde och skyddsvärdet för vild havsöring är över 3 000 euro. Fettfeneklippt öring har i sin tur ett fångstmått på minst 50 centimeter och den får inte fiskas i älv, å och bäck under tiden 1.9–30.11. Fiskeriområdet uppmanar de som fiskar med nät att inte använda nät med starkt garn (nät tillverkade av över 0,20 mm tjockt garn (monofilament) samt nät av tvinnad tråd eller av starkt fibermaterial) på områden där det är fara för att öringar fastnar i näten. Vid handredskapsfiske av havsöring rekommenderas krokar utan hullingar. Noggrannare information om fångstmått och fredningstider för olika fiskarter hittar du här.

Om du behöver information om hur man särskiljer fettfeneklippt och vild fisk från varandra samt hur man särskiljer lax och öring, läs mer i Fena -tidningen, sidan 10.

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt skyddsvärden för hotade fiskarter och flodkräfta. Fiskarter som omfattas av skyddsvärdena är bland annat sik i vattendrag som rinner ut i havet, lax, öring och ål. En komplett lista på arterna och deras skyddsvärden hittar du i Centralförbundet för Fiskerihushållnings lista. Skyddsvärdena ska utöver ett möjligt bötesstraff betalas om man i samband med en fiskeförseelse eller ett fiskebrott har tagit en hotad art till fångst.

Bestämmelser gällande kräftor och kräftfiske

Det är förbjudet och straffbart att utplantera signalkräftor eller att hålla dem i sump på andra ställen än i den delen av vattendraget där de är fångade. Signalkräftor bär nästan alltid på kräftpest och därför bör de vattendrag där de förekommer betraktas som kräftpestskällor. Flyttning av våta eller fuktiga föremål (kräftburar, nät, båtar osv.) från ett vattendrag med signalkräfta till ett annat kan föra med sig kräftpest. Kom därför ihåg att behandla dina kräftfiske-, transport- och hanteringsredskap genom att torka, desinficera eller frysa ner dem innan du flyttar dem från ett vatten till ett annat. Betesfisk ska alltid komma från det vattenområde i vilket man fiskar kräftorna. Fisk från andra vatten måste frysas ner före användning.

Kräftpest är en sjukdom som genast måste anmälas till Livsmedelsverket. Närmare anvisningar hittar du här.

Redskapsmärkning

Fiskebragder ska märkas på rätt sätt och vara försedda med fiskarens kontaktuppgifter. Vinterfiske och kräftfiske har egna regler. Läs mer här.

Hantera och avliva fisk eller kräftor sakenligt

Fisk som släpps tillbaka ska hanteras så varsamt som möjligt. Om fisken är skadad ska den avlivas före den släpps tillbaka.

Fisk som tas som fångst eller används som bete ska avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt med en lämplig metod. Avlivningen av fångstfisken kan skjutas upp om förhållandena försvårar avlivningen, eller om fångsten förvaras i en sump eller annan motsvarande anordning som lämpar sig för förvaring av fisk eller kräftor. Avlivningsskyldigheten gäller inte stora fångstmängder som fås på en gång.

Kräftor ska avlivas med en metod som gör att de dör så snabbt och smärtfritt som möjligt. Läs mer här.