Nyttjande- och vårdplan

Varje fiskeriområde ska göra upp en nyttjande- och vårdplan för sitt område. Målsättningen med planen är att trygga ett hållbart nyttjande av områdets fiskresurser samt den biologiska mångfalden.

Västra Nylands fiskeriområdes nyttjande- och vårdplan har vunnit laga kraft hösten 2022. Du kan bekanta dig med nyttjande- och vårdplanen här.

Fiskeriområdet ansvarar för verkställandet av planen för nyttjande och vård tillsammans med innehavarna av fiskerätten samt myndigheterna. Delägarlagen och ägarna till skiftade vattenområden bör på sina områden följa riktlinjerna i planen för nyttjande och vård i fråga om fiske och vård av fiskevatten. Också myndigheterna bör ta riktlinjerna i planen i beaktande. NTM-centralen ansvarar för verkställandet av sådana regionala regleringsåtgärder som förutsätter ett beslut av NTM-centralen.

En del av de i planen för nyttjande och vård uppställda uppgifterna verkställs i samband med att planen godkänns eller senast när planen fått laga kraft. Det är dock meningen att en betydande del av åtgärderna förverkligas under den egentliga planeringsperioden. I fiskeriområdets årliga åtgärdsplan beskrivs de aktuella åtgärderna närmare och vad de innebär i praktiken, tidtabellen samt vem som har ansvar för dem. Dylika uppgifter är bl.a.: