Området

Västra Nylands fiskeriområde är en offentligrättslig förening, till vilket hör vattenområden inom Hangö, Tenala och Bromarf. Fiskeriområdets ändamål är att utveckla fiskerihushållningen inom sitt område och att främja medlemmarnas samarbete för att ordna med hållbart nyttjande och vård av fiskbestånden. Fiskeriområdets areal är cirka 38 610 hektar.

Fiskeriområdets medlemmar och deltagande i stämma

Medlemmar i fiskeriområdet är innehavarna av fiskerätt inom området och de landsomfattande organisationerna inom fiskeribranschen. Medlemskapet är automatiskt och kan inte väljas eller väljas bort. Medlemskapet är avgiftsfritt.

Inom fiskeriområdet finns cika 800 vattenägare, enligt principen att en samägd eller samfälld fastighet räknas som en ägarenhet. Av dessa innehar cirka 125 stycken 50 hektar eller mera.

Fiskeriområdets beslutanderätt utövas av fiskeriområdets stämma. Stämman sammanträder vanligtvis i april. Delägarlag och privata vattenägare som besitter tillräckligt stora vattenarealer samt fiskeribranschens landsomfattande organisationer har rätt att skicka representant till stämman. Registrerade regionala miljö- och naturskyddsorganisationer har rätt till en företrädare som har närvaro- och yttranderätt vid stämman, men inte rösträtt. Du kan läsa mer om fiskeriområden på Centralförbundet för Fiskerihushållnings sidor.

Fiskeriområdets verksamhet år 2022

Fiskeriområdets viktigaste uppgift under år 2022 är att utveckla fiskeövervakningen. Andra viktiga uppgifter är att arbeta med hemsidan och kommunikation, fördela ägarersättningar, utplanteringar och intressebevakning.

Delägarlag inom Västra Nylands fiskeriområde

Om ni vill ha information om era delägarlag på fiskeriområdets hemsidor, kontakta verksamhetsledare Gabi Lindholm. Delägarlagen ansvarar själva för materialet samt att informationen hålls uppdaterad.