Vattenägande

Vattenägare! Har du koll på nyttjande- och vårdplanen? Känner du till områdets fiskebestämmelser? Fiskeriområdet har nu sammanställt den viktigaste informationen om fiskeriområdet och nyttjande- och vårdplanen i ett nötskal!

Vattenägande och delägarlag

Enligt Lantmäteriverkets fastighetsregister är vattenområdenas sammanlagda yta inom Västra Nylands fiskeriområde cirka 38 600 hektar. Det finns sammanlagt cirka 800 vattenägare eller delägarlag. De äger cirka 950 fastigheter med vattenområden, varav cirka 690 är privata vattenområden och något över 260 samfällda vattenområden. Storleken på de ägda vattenområdena varierar kraftigt och den som äger den största delen av området innehar mer än en fjärdedel av hela vattenområdets totalyta. Mer än hälften av dem som äger ett vattenområde äger dock områden som är mindre än 10 hektar. Det finns åtta konstituerade delägarlag på området, varav sju äger vattenområden på havsområdet. Du hittar vattenfastigheterna på fiskeriområdets karta.

Lantmäteriverket erbjuder gratis tilläggsuppgifter för fastighetsägare via sin e-tjänst. Du som är fastighetsägare kan utan avgift se de nyttjanderätter och begränsningar som hänför sig till din fastighet. Du kan också se ägare och inteckningar. Du loggar in i tjänsten med dina bankkoder.

Ett delägarlag kan vara konstituerat, det vill säga det har stadgar och håller stadgeenliga möten, eller så fungerar delägarlaget som okonstituerat och håller endast stämma vid behov och som sammankallat av någon av delägarna.

Konstituering av delägarlag

Västra Nylands fiskeriområde uppmanar delägarlagen att konstituera sig. Endast sju av havsområdets över 200 delägarlag är konstituerade. Delägarlagen blir konstituerade då de sammankallat till stämma, antagit stadgar och Regionförvaltningsverket godkänd stadgarna. Ett konstituerat delägarlag har bättre möjligheter att aktivt jobba för fiskevattnen och sköta sin penningtrafik. Om delägarlaget inte vill konstituera sig är det ändå skäl att sammankalla till stämma och befullmäktiga en delägare eller annan person att fungera som delägarlagets kontaktperson. Läs mer om hur man konstituerar delägarlag och om godkännandet av stadgar på Regionförvaltningens sidor. På Centralförbundet för Fiskerihushållnings delägarlagssidor finns modellstadgar och annat material gällande delägarlag.

Sammanslagning av delägarlag

Många delägarlag inom Västra Nylands fiskeriområde är väldigt små. av områdets cirka 250 delägarlag är cirka 200 under 50 hektar.

Stora delägarag har bättre möjligheter än små delägarlag att vårda sina vatten och ordna fisket. Samtidigt minskar förvaltningskostnaderna och det är lättare att hitta personer till styrelsen.

Bra tips för sammansagning av delägarlag hittas exempelvis i  Vesialueiden yhdistäminen -infopaketet (på finska). Det bygger på de erfarenheter från Södra Savolax. Även Centralförbundet för Fiskerihushållning och Lantmäteriverket har material om sammanslagning av delägarlag på sina hemsidor.

Rösträtt och röstmängd

Fiskeriområdets beslutsfattanderätt utövas av stämman och vattenägare så som delägarlag har rätt att sända en representant till stämman om man äger mer än 50 hektar vatten. Om delägarlaget eller vattenägarna besitter mindre vatten än detta, kan man ingå sammanslutningar på minst 50 hektar (eller minst 30 hektar om det är fråga om vattendrag) och får då rätt att skicka en gemensam representant till fiskeriområdets stämma.

Vattenägarnas röstmängd på fiskeriområdets beror på hur mycket vatten man äger. En vattenareal på mindre än 500 hektar berättigar till en röst, 500 – 1000 hektar ger två röster och äger man över 1000 hektar har man tre röster.

Anmäla kontaktuppgifter

Lag om fiske ålägger vattenägarna att anmäla sina kontaktuppgifter till fiskeriområdet.

Ett delägarlag ska därtill anmäla sina kontaktuppgifter till Regionförvaltningsverket och Lantmäteriverket.

Delägarlag inom Västra Nylands fiskeriområde

Om ni vill ha uppgifter om ert delägarlag på fiskeriområdets sidor, kontakta verksamhetsledare Gabi Lindholm. Delägarlagen ansvarar själva för materialet samt att informationen hålls uppdaterad.